JAVNA GASILSKA SLUŽBA V MESTNI OBČINI KRANJ

Gasilsko reševalna služba Kranj je določena za opravljanje javne gasilske službe z aktom o ustanovitvi. Prostovoljna gasilska društva, povezana v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj, so z Mestno občino Kranj podpisala pogodbo o opravljanju javne lokalne gasilske službe. Sopodpisnica te pogodbe je tudi Gasilska zveza Mestne občine Kranj.

Prostovoljna gasilska društva so:

PGD Besnica

PGD Bitnje

PGD Breg ob Savi

PGD Britof

PGD Golnik

PGD Goriče

PGD Jošt

PGD Kokrica

PGD Kranj Primskovo

PGD Mavčiče

PGD Podblica

PGD Predoslje

PGD Stražišče

PGD Suha

PGD Trstenik

PGD Žabnica

V sklepu o kategorizaciji gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj so podani trije sklepi, ki vplivajo na organiziranost javne gasilske službe:

  1. Vse prostovoljne gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj se razvrstijo v I. kategorijo.
  2. Ob zamenjavi gasilskih vozil z vodo v Gasilsko reševalni službi Kranj se staro vozilo preda v uporabo enemu od prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.
  3. Gasilska zveza Mestne občine Kranj na podlagi Predloga nabave gasilskih vozil nadaljuje opremljanje z gasilskimi vozili.

Zakon o gasilstvu določa, da se v občinah, kjer delujejo poklicne in prostovoljne gasilske enote, ustanovi gasilsko poveljstvo občine. Člani gasilskega poveljstva občine so: poveljnik GARS Kranj, poveljniki prostovoljnih gasilskih društev, vodje izmen GARS Kranj, poveljnik GZ MOK in podpoveljnika GZ MOK ter poveljnik CZ MOK.

V načrtu obveščanja in aktiviranja javne gasilske službe v Mestni občini Kranj je zapisano, da se ob požarih na objektih istočasno aktivirata poklicna gasilska enota in lokalna prostovoljna gasilska enota. Če lokalna prostovoljna gasilska enota nima na razpolago gasilskega vozila za gašenje z vodo, se aktivira tudi najbližje prostovoljno gasilsko društvo s tovrstnim vozilom. Poleg tega so v načrtu opisane posebnosti pri aktiviranju prostovoljnih gasilskih enot ob različnih vrstah intervencij glede na oddaljenost ali tip nesreče/požara.

PGD Kokrica je prevzelo skrb za postavitev in delovanje poveljniškega in sprejemnega mesta, zato je ob 2. pozivu hkrati aktivirano. Prav tako se posamezni PGD-ji usposabljajo za specifične naloge: postavitev vodne zavese, postavitev skočne blazine, prevoz vode, delo s črpalko večjih kapacitet ipd.

  1. 9. 2016 je bil podpisan Dogovor o aktiviranju enot za zaščito, reševanje in pomoč z območja Mestne občine Kranj z namenom reševanja življenj z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Poleg pristojne enote nujne medicinske pomoči se aktivira tudi ekipa prvih posredovalcev, katere člani po prihodu na kraj dogodka izvajajo postopke oživljanja tudi z uporabo AED do prihoda ekipe NMP.

Ta dogovor so poleg predstavnikov MOK, ZD Kranj in URSZR, Izpostava Kranj, podpisali tudi predstavniki Gasilsko reševalne službe Kranj, Gasilske zveze Mestne občine Kranj in PGD-jev: Besnica, Bitnje, Breg ob Savi, Britof, Golnik, Goriče, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik in Žabnica.

Pogoja za začetek izvajanja postopkov aktiviranja in obveščanja enot ZRP, ki po tem dogovoru zagotavljajo prve posredovalce, sta ustrezna opremljenost enot ZRP in usposobljenost njihovih pripadnikov. Prvi posredovalci morajo opraviti uvodno usposabljanje, ki se zaključi z izpitom. S tem pridobijo licenco, ki jo morajo obnavljati vsako leto.