VODSTVO IN ORGANI

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja. Sestavlja ga pet članov: trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zainteresirane javnosti in en predstavnik zaposlenih. Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj, predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Občinski štab CZ. Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni v GARS Kranj. Mandat članov traja 4 leta.

DIREKTOR ZAVODA

Direktor GARS Kranj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost, strokovnost ter gospodarnost. Sklepa vse posle v imenu in za račun javnega zavoda brez omejitev, razen poslov, ki jih lahko sklene le s predhodnimi soglasji pristojnega organa.

TOMAŽ VILFAN

vilfan

ANDRAŽ ŠIFRER

andraz
STROKOVNI VODJA

Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo v zavodu in je zanj odgovoren direktorju. Hkrati je tudi poveljnik GARS Kranj, ki načrtuje organizira in vodi celotno operativno delo v poklicni gasilski enoti ter skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme.

VODJA PREVENTIVE

Vodja gasilske preventive organizira delo na področju gasilske preventive. Skrbi za izvedbo usposabljanj na področju varstva pred požarom, delo v servisu gasilnikov, zadolžen je za izdajo soglasij in strokovnih mnenj ter meritev ter izvajanje preventivnih del in pregledov s področja varstva pred požarom. Prav tako organizira in skrbi za izboljšave na intervencijskih poteh v strnjenih naseljih Mestne občine Kranj.

PRIMOŽ JAGRIČ

jagric
STROKOVNI SVET

Strokovni svet je strokovni posvetovalni organ GARS Kranj, ki ga sestavljajo vodje gasilskih izmen, namestniki vodij gasilskih izmen in strokovni vodja, ki ga tudi vodi. Obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določa strokovne podlage za programe dela, razvoja, predlaga nabavo ter sodeluje pri izbiri opreme za dejavnost.

VODJE IZMEN IN NAMESTNIKI VODIJ IZMEN

Primož Šifrer, vodja 1. izmene

primoz sifrer

Andrej Polajnar, vodja 2. izmene

polajnar

Nejc Štremfelj, vodja 3. izmene

stremfelj

Tomas Felkar, vodja 4. izmene

felkar

Marko Tomič, namestnik vodje
1. izmene

tomic

Lovro Hudelja, namestnik vodje
2. izmene

Miha Meglič, namestnik vodje
3. izmene

ZZ187979

Andrej Roblek, namestnik vodje
4. izmene

Roblek