ORGANIZIRANOST

Gasilsko reševalna služba Kranj je poklicna gasilska enota VI. kategorije.  Delo je skladno z Odlokom o  organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj in s statutom organizirano na naslednjih področjih:

OPERATIVNA GASILSKO-REŠEVALNA DEJAVNOST
PREVENTIVNA DEJAVNOST
SERVISNA DEJAVNOST
RAČUNOVODSKA-ADMINISTRATIVNA DEJAVNOST

Operativa: Sestavljajo jo štiri izmene. Delo je organizirano v turnusih po 12 ur. Vsako od operativnih izmen vodi vodja gasilske izmene. Zaradi specifičnosti zahtev posameznih vrst posredovanj in nalog v okviru GARS Kranj se trudimo zagotoviti celovito operativno sposobnost vsake izmene (potapljači, reševalci na vodi, specialisti za vrvno tehniko…).

Preventiva: V preventivni službi GARS Kranj izdajamo soglasja na gradbene projekte, sprejemamo požarne načrte, usposabljamo za varstvo pred požarom ter izdelujemo požarne rede. Na področju preventive skrbimo tudi za urejenost intervencijskih poti na območju Mestne občine Kranj ter se dogovarjamo za izvajanje drugih preventivnih del (požarna straža, požarno varovanje objektov, reševanje iz dvigal …). Preventivna služba GARS Kranj zajema tudi servis RGA, kjer vzdržujemo in pregledujemo gasilnike, izvajamo preizkuse hidrantnega omrežja na željo naročnika ter prodajamo gasilnike in druge naprave za varstvo pred požarom.

Vzdrževanje: Vzdrževanje vozil, opreme in naprav poteka pod vodstvom vodje vzdrževanja. V zadnjih nekaj letih smo uspeli pridobiti potrebna znanja tudi za servis hidravličnega orodja, vodnih črpalk in drugega manjšega gasilskega orodja in opreme, s katero rešujemo v primeru nesreč in požarov.

Kontrolni organ: V kontrolnem organu pregledujemo in testiramo tlačne posode gasilnikov in jeklenk dihalnih aparatov.

Splošna služba: Da lahko vsa področja v GARS Kranj normalno delujejo skrbi splošna služba. Razdeljena je na tajništvo, kadrovsko službo, računovodstvo, knjigovodstvo in projektno službo.